กทม. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2

บทที่ 1 ความหมายของการพัฒนา แนวคิด และวิวัฒนาการ
ความหมายของการพัฒนา (Development)
เป้าหมายที่สำคัญของการพัฒนา
พื้นฐานแนวคิดที่สำคัญของการพัฒนา
ลักษณะของการพัฒนา
วิธีคิดพื้นฐานของการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน
กระบวนการ AIC
เบญจภาคี
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีสังคมศาสตร์
แนวความคิดกระแสหลักหรือปฏิฐานนิยม (Positivism)
ทฤษฎีการทำให้ทันสมัย
ทฤษฎีโครงสร้าง
ทฤษฎีการแปลงรูป
ทฤษฎีการแผ่กระจาย
ทฤษฎีการพัฒนาทวิภาค
ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม
ทฤษฎีความเป็นเหตุเป็นผล
ทฤษฎีการแก้ปัญหา
ทฤษฎีการสะสมทุน
ทฤษฎีแรงผลักดันสำหรับการพัฒนา
ทฤษฎีความเจริญเติบโตอย่างไม่มีดุลยภาพ
ทฤษฎีจักรวรรดินิยม
ทฤษฎีพึ่งพา
ทฤษฎีความด้อยพัฒนา
ทฤษฎีอื่น ๆ
ทฤษฎีโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สรุปเกี่ยวกับแนวความคิดและทฤษฎี
บทที่ 3 ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน
ชุมชนคืออะไร
กระบวนการทำงานพัฒนา ในการพัฒนาชุมชน
ความหมายของคำว่า ปรัชญา
ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน
เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน
แนวคิดที่เกี่ยวกับชุมชนและลักษณะของชุมชน
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชน
ดัชนีชี้วัดความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
การพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ
– การประชาสงเคราะห์
– นโยบายการพัฒนาชุมชน
– การสาธารณูปการ
– งานที่ดิน
– งานพัฒนาอาชีพ
โครงการพัฒนาชุมชนและการสาธารณูโภค
โครงการนิคมสร้างตนเอง
โครงการศูนย์พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขา
โครงการอพยพราษฎร
โครงการอาคารสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย
โครงการสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น
โครงการส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองแรงงาน
โครงการประกันสังคม
โครงการสงเคราะห์บุคคลบางประเภท
โครงการสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
โครงการอื่น ๆ
บทที่ 4 กระบวนการพัฒนาชุมชน
การศึกษาชุมชน หรือชุมชนศึกษา
การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน
การจัดลำดับความต้องการและปัญหาชุมชน
การวางแผนปัญหาในลักษณะของโครงการ
การพิจารณาวิธีดำเนินงาน
การดำเนินงาน
การประเมินผลงาน
การทบทวนเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
– บทบาทของนักพัฒนาชุมชน
– ตัวอย่างการพัฒนาในการพัฒนาชุมชน
– กองทุน 1 ล้านบาทดีเด่นระดับเขต
การดำเนินงานตามโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
บทที่ 5 ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาและการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย
ความเป็นมาของการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ
กิจการสังคม
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาสังคม
โครงการตามแผนพัฒนาฯ
ปัญหาสำคัญและความคาดหมายในระยะยาวในอนาคต
บทที่ 6 หลักการพัฒนาชุมชน
หลักการพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน 10 ประการ
จุดมุ่งหมาย วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ
พัฒนาชุมชนระดับตำบล 9 แผนงาน
วิธีการพัฒนาชุมชน
ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาชนบท
ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาชนบล
การแบ่งระดับการพัฒนา
โครงการบ้านเอื้ออาทร
โครงการสามสิบบาท
บทที่ 7 การกระจายบริการสังคม
การพัฒนาการศึกษา
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
อาหารและโภชนา
สวัสดิการสังคม
สวัสดิภาพแรงงาน
นโยบาย
ปัญหาและอุปสรรคทางด้านสังคม
บทที่ 8 ยุทธศาสตร์วิสาหกิจชุมชน
ความเป็นมา
หลักการและเหตุผล
แนวข้อสอบ
เฉลยแนวข้อสอบ

ราคาขาย: 180.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
– ความหมายของการพัฒนา แนวคิด และวิวัฒนาการ
– ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
– ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน
– กระบวนการพัฒนาชุมชน
– ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย
– หลักการพัฒนาชุมชน
– การกระจายบริการสังคม
– ยุทธศาสตร์วิสาหกิจชุมชน