กทม. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 3

– กระบวนการพัฒนาบุคลากร
– แนวทางในการจัดโครงการฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมาย
– ความจำเป็นในการฝึกอบรม
– การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมาย
– การบริหารโครงการฝึกอบรม
– การประเมินผลการฝึกอบรม
– การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการฝึกอบรม
– ระเบียบงานสารบรรณ

ราคาขาย: 200.00 บาท

สารบัญ
บทที่ 1 การฝึกอบรมกับการพัฒนาองค์กร
– ลักษณะสำคัญของการฝึกอบรม
– ความจำเป็นที่หน่วยงานต้องฝึกอบรมบุคลากร
– กระบวนการในการจัดการฝึกอบรม
– แบบทดสอบบทที่ 1
บทที่ 2 แนวทางในการจัดโครงการฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมาย
– ความสำคัญของโครงการ
– ลักษณะของโครงการที่ดี
– แบบทดสอบบทที่ 2
บทที่ 3 ความจำเป็นในการฝึกอบรม
– ประเภทของความจำเป็นในการฝึกอบรม
– การวิเคราะห์ภารกิจขององค์การ
– แบบทดสอบบทที่ 3
บทที่ 4 การจัดทำหลักสูตรอบรมให้บรรลุเป้าหมาย
– ลักษณะวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมที่ดี
– ประเภทของเทคนิคการฝึกอบรม
– แบบทดสอบบทที่ 4
บทที่ 5 การบริหารโครงการฝึกอบรม
– การเลือกใช้สถานที่อบรม
– การกล่าวแนะนำและขอบคุณวิทยากร
– แบบทดสอบบทที่ 5
บทที่ 6 การประเมินผลการฝึกอบรม
– แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกอบรม
– ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการในการประเมินผลโครงการฝึกอบรม
– แบบทดสอบบทที่ 6
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (100+100+100 ข้อ)
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ (80+100 ข้อ)