ก.พ. ระดับ 1-2

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วุฒิ ปวช., ปวส. ใหม่ล่าสุด!!!

ราคาขาย: 165.00 บาท

  • วิชาความสามารถทั่วไป
    อนุกรมตัวเลข ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลโดยสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือวิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือหาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล หรือสมมติฐาน ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผลอย่างอื่น ที่เหมาะสมกับความสามารถ
  • วิชาภาษาไทย
    การอ่าน และการทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย
  • การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
  • การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
  • การเรียงข้อความ

ติวเจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000%
เริ่มติวสอบข้าราชการ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27
โทร. 02-3186124, 02-3182245