ข้อสอบภาค ก. ก.พ. ชุดฟันธง สอบภาค ก. ก.พ. ที่เปิดสอบ ปี 2555

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.
"ชุดฟันธงคำตอบ วุฒิปริญญาตรี"
(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

หลักสูตรการสอบ

  • วิชาความสามารถทั่วไป
    • ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
    • ความสามารถทางด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
  • วิชาภาษาไทย
    • ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
    • การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียนข้อความ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ


ราคา 200 บาท


เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2318-6124, 0-2318-2245