แนวข้อสอบครู วิชาเอกคณิตศาสตร์

เนื้อหาประกอบด้วย
– เซต
– ระบบจำนวนจริง
– ตัวประกอบ, การแยกตัวประกอบ
– ห.ร.ม. และ ค.ร.ม.
– สมการและอสมการ (Equation and Ineqalities)
– การแก้สมการ
– คู่อันดับและกราฟ
– ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
– เลขยกกำลัง
– เรขาคณิตวิเคราะห์และเส้นตรง
– ตรรกศาสตร์
– ความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร
– ตรีโกณมิติ และแคลคูลัส
– ลำดับและอนุกรม
– การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่
– ทฤษฏีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น
– อัตราส่วน ร้อยละ กำไรขาดทุนและของผสม
– เมตริกซ์ และดีเทอมินันต์
– สถิติ

ราคาขาย: 150.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
– เซต
– ระบบจำนวนจริง
– ตัวประกอบ, การแยกตัวประกอบ