คู่มือเตรียมสอบนายร้อยตำรวจหญิง (รุ่นแรก)

รวมข้อสอบ 1,295 ข้อสารบัญ

– แนวข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ (ชุดที่ 1) (50 ข้อ)
– แนวข้อสอบวิชา ภาษาไทย (ชุดที่ 1) (50 ข้อ)
– แนวข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1) (75 ข้อ)
– แนวข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 1) (50 ข้อ)
– แนวข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ (ชุดที่ 2) (50 ข้อ)
– แนวข้อสอบวิชา ภาษาไทย (ชุดที่ 2) (50 ข้อ)
– แนวข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 2) (75 ข้อ)
– แนวข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 2) (50 ข้อ)
– แนวข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ (ชุดที่ 3) (50 ข้อ)
– แนวข้อสอบวิชา ภาษาไทย (ชุดที่ 3) (50 ข้อ)
– แนวข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 3) (75 ข้อ)
– แนวข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 3) (50 ข้อ)
– แนวข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ (ชุดที่ 4) (50 ข้อ)
– แนวข้อสอบวิชา ภาษาไทย (ชุดที่ 4) (50 ข้อ)
– แนวข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 4) (50 ข้อ)
– แนวข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 4) (50 ข้อ)
– แนวข้อสอบจากสนามจริง วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 (50 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบทุกข้อ)
– แนวข้อสอบจากสนามจริง วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 1 (50 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบทุกข้อ)
– แนวข้อสอบจากสนามจริง วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 (50 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบทุกข้อ)
– แนวข้อสอบจากสนามจริง วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 2 (50 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบทุกข้อ)
– แนวข้อสอบจากสนามจริง วิชา วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 (60 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบทุกข้อ)
– แนวข้อสอบจากสนามจริง วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (50 พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบทุกข้อ)
– แนวข้อสอบจากสนามจริง วิชา วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ชุดที่ 2 (60 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบทุกข้อ)
– แนวข้อสอบจากสนามจริง วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 (50 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบทุกข้อ)

ราคาขาย: 200.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
– วิชาภาษาไทย (200 คะแนน)
– วิชาวิทยาศาสตร์ (200 คะแนน)
– วิชาคณิตศาสตร์ (200 คะแนน)
– วิชาภาษาอังกฤษ (200 คะแนน)