คู่มือเตรียมสอบนายร้อยตำรวจ ความรู้ความสามารถทั่วไป

ความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกตำแหน่งต้องสอบ)พร้อมเทคนิควิธีคิดวิธีทำ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เนื้อหาประกอบด้วย
ความรู้ความสามารถทั่วไป
คณิตศาสตร์
บทที่ 1 ความสามารถทางตัวเลข
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 1
บทที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล
แนวข้อสอบกราฟวงกลม
บทที่ 3 การแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 ชุดที่ 1
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 ชุดที่ 2
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 ชุดที่ 3
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 ชุดที่ 4
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 ชุดที่ 5 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 ชุดที่ 6
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 ชุดที่ 7
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 ชุดที่ 8
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 ชุดที่ 9
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 ชุดที่ 10
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 ชุดที่ 11
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 ชุดที่ 12
บทที่ 4 ความสามารถทางด้านเหตุผล
บทที่ 5 เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
แนวข้อสอบเงื่อนไขทางภาษา
ภาษาไทย
บทที่ 6 การสะกดคำ
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 6 ชุดที่ 1
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 6 ชุดที่ 2
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 6 ชุดที่ 3
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 6 ชุดที่ 4
บทที่ 7 หลักการอ่าน
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 7 ชุดที่ 1
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 7 ชุดที่ 2
บทที่ 8 การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 8 ชุดที่ 1
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 8 ชุดที่ 2
บทที่ 9 ราชาศัพท์
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 9
บทที่ 10 การเขียน
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 10 ชุดที่ 1
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 10 ชุดที่ 2
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 10 ชุดที่ 3
บทที่ 11 ประโยคและการแต่งประโยค
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 11 ชุดที่ 1
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 11 ชุดที่ 2
บทที่ 12 สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 12
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
เสริมทักษะแนวข้อสอบคำราชาศัพท์พร้อมเฉลย
เสริมทักษะแนวข้อสอบการใช้คำและกลุ่มคำพร้อมเฉลย
เสริมทักษะแนวข้อสอบการแต่งประโยคพร้อมเฉลย
เสริมทักษะแนวข้อสอบการเรียงประโยคพร้อมเฉลย
เสริมทักษะแนวข้อสอบความเข้าใจภาษาพร้อมเฉลย
เสริมทักษะแนวข้อสอบการใช้ภาษาพร้อมเฉลย
เสริมทักษะแนวข้อสอบวิชาภาษาไทยพร้อมเฉลย

ราคาขาย: 250.00 บาท
หลักสูตรการสอบ
– คณิตศาสตร์
– ภาษาไทย