จ่าอากาศ

คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาและแนวข้อสอบพร้อมเฉลยและอธิบายคำตอบละเอียด

เจาะประเด็นข้อสอบ จากสนามสอบจริง
ครอบคลุม 5 วิชาหลักคือ
* คณิตศาสตร์
* วิทยาศาสตร์
* ภาษาอังกฤษ
* ภาษาไทย
* ความรู้ทั่วไป
* เก็งข้อสอบพร้อมเฉลย

ราคาขาย: 200.00 บาท

* คณิตศาสตร์
* วิทยาศาสตร์
* ภาษาอังกฤษ
* ภาษาไทย
* ความรู้ทั่วไป
* เก็งข้อสอบพร้อมเฉลย