ติวเจาะข้อสอบ มาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน สอบครู

เพื่อสอบครู ติวเจาะข้อสอบ ความรู้ตาม "มาตรฐานวิชาชีพครู"

9 มาตรฐาน (สอบรับใบประกาศ) สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบสายครู หรือครุศาสตร์บัณฑิต ก็เป็นครูได้โดยการสอบให้ครบทั้ง 9 มาตรฐาน เพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครู นำไปใช้ในการสมัคร สอบครู ทั่วประเทศ

  • มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
  • มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
  • มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
  • มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
  • มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
  • มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
  • มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
  • มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  • มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู