นักวิชาการคลัง 3 (กทม.)

ชุดสรุปเนื้อหา+ข้อสอบ
สำหรับเตรียมสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง 3
**เล่มเดียวครบทั้งภาค ก. และ ภาค ข.**
ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

ราคาขาย: 200.00 บาท

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

  • ความสามารถในการคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือทางสังคม หรือทางอื่นใดที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว ทางหนึ่งหรือหลายทาง
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

วิชาภาษาไทย

  • ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ

วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

  • วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศและของกรุงเทพมหานคร รวบรวมข้อมูลสถิติเงินรายได้ของกรุงเทพมหานคร ฐานะเงินงบกลาง
  • วิเคราะห์เงินรายได้ของกรุงเทพมหานครและฐานะเงินงบกลาง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การเศรษฐกิจ และสังคม เืพื่อประกอบในการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติทางด้านการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร
  • ระเบียบงานสารบรรณ
ติวเจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีรามคำแหง)
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2318-6124, 0-2318-2245