นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านบัญชี 3

คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านบัญชี 3 เล่มเดียวครบ
ราคาขาย: 250.00 บาท

หลักสูตรการสอบ

 • วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2493 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
  • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  • จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดิน และมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม
  • ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
 • วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  • การตรวจสอบบัญชี (รวมมาตรฐานการสอบบัญชี)
  • หลักการบัญชี (รวมมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป)
  • การวิเคราะห์งบการเงิน
ติวเจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีรามคำแหง)
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2318-6124, 0-2318-2245