นายร้อยตำรวจสัญญาบัตร สายอำนวยการและสนับสนุน เล่ม 1

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ 496 ข้อสารบัญ
– ความเข้าใจภาษา พร้อมแนวข้อสอบ (25 ข้อ)
– การอ่านคำ พร้อมแนวข้อสอบ (40 ข้อ)
– ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ พร้อมแนวข้อสอบ (40 ข้อ)
– การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ พร้อมแนวข้อสอบ (40 ข้อ)
– การเขียน พร้อมแนวข้อสอบ (25 ข้อ)
– การแต่งประโยค พร้อมแนวข้อสอบ (25 ข้อ)
– การย่อความ พร้อมแนวข้อสอบ (25 ข้อ)
– การเขียนอธิบายความหมายของคำ
– พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
– สาระสำคัญว่าด้วย ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
– สาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (100 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (20 ข้อ)
– แนวข้อสอบระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544 (10 ข้อ)
– แนวข้อสอบถาม-ตอบระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544 (20 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (40 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (20 ข้อ)
– แนวข้อสอบพร้อมเฉลยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (27 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (39 ข้อ)

ราคาขาย: 150.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
ความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ (100 คะแนน)
– ภาษาไทย
+ ความเข้าใจภาษา (การอ่านและทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดไว้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ รวมถึงการสรุปและตีความ)
+ การใช้ภาษา (การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา การเรียงข้อความ)
– พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
– ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544
– พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
– พระราชบัญญัติความรับผิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546