นายร้อยตำรวจสายปราบปราม สรุปเนื้อหา

ใหม่ล่าสุด มีหัวข้อ ภาวะผู้นำพร้อมข้อสอบ
หลักสูตรการสอบ
วิชาทั่วไป จำนวน 50 ข้อ
พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (20 ข้อ)
การบริหารงานบุคคล (ภาวะผู้นำ) (20 ข้อ)
แผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2550-2554 (10 ข้อ)

ราคาขาย: 170.00 บาท

สารบัญ
พ.ร.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
บทเฉพาะการ
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตำรวจ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตำรวจ พ.ศ.2547
สรุปความหมายและขอบเขตการบริหารงานบุคคล
สรุปการวางแผนกำลังคน
ขั้นตอน/กระบวนการในการวางแผนกำลังคน
ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์กำลังคน
มาตรการกำหนดกำลังคนภาครัฐ
สรุปการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง และการทดลองปฎิบัติงาน
การคัดเลือก
การบรรจุแต่งตั้ง
การทดลองปฎิบัติงาน
สรุปการจำแนกตำแหน่ง
สรุปค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล
สรุปการพัฒนาบุคคล
สรุปการประเมิลผลการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล (ภาวะผู้นำ)
สรุปทฤษฎีภาวะผู้นำในยุคเริ่มแรก
แนวข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาการบริหารงานบุคคล (ภาวะผู้นำ)
หลักการและเหตุผล
เป้าประสงค์สูงสุด
แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาตำรวจและครอบครัว
แผนพัฒนาองค์กร-หน่วยงาน
โครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาองค์กร – หน่วยงาน
แผนพัฒนาระบบงาน
โครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาระบบงาน
การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
การติดตามประเมินผล