นายร้อยตำรวจ ชุดข้อสอบภาวะผู้นำ

แนวข้อสอบ / ตัวอย่างข้อสอบ ภาวะผู้นำ/ผู้นำ/Leadership (50 ข้อ)
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ / ตัวอย่างข้อสอบ ผู้นำ/ภาวะผู้นำ/ความเป็นผู้นำ (36 ข้อ อธิบายคำตอบ)
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ บุคลากร การบริหารงานบุคคล/การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (100 ข้อ)
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบวิชาการบริหารงานบุคคล (98 ข้อ)
ข้อสอบหลักการบริหาร การบริหารงานทั่วไป (183 ข้อ)
เฉลยข้อสอบหลักการบริหาร
ข้อสอบบุคคลากร การบริหารงานบุคคล
แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล / การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เฉลยแนวข้อสอบปรนัยตำแหน่งบุคลากร
ข้อสอบหลักการบริหาร
ข้อสอบหลักการบริหารงานทั่วไป
ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ / ตัวอย่างข้อสอบภาวะผู้นำ / ผู้นำ / Leadership
เฉลยคำตอบ
พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
าม – อำนวยการ

ราคาขาย: 170.00 บาท

ชุดข้อสอบภาวะผู้นำนายร้อยตำรวจ สายปราบปราม – อำนวยการ
หลักสูตรการสอบ ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำ
– ผู้นำ (Leader) ภาวะผู้นำ (Leadership)
– ความเป็นผู้นำและผู้นำเชิงกลยุทธ์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
– ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นำ คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำ
– แผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554
– พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547