ผลงานติวข้าราชการ กทม.

 

ผลงานติวข้าราชการ กทม.

SP ACADEMY
รายชื่อศิษย์ SP ACADEMY สอบได้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2548

 • รหัสประจำตัว 2101518 นางสาวสุาภพร ชัยมงคล พนักงานปกครอง 2
 • รหัสประจำตัว2100593 นางสาวเสาวลักษณื สมุทรสิน พนักงานปกครอง 2
 • รหัสประจำตัว 2100044 นางสาวสุชะฎา เด่นดวง พนักงานปกครอง 2
 • รหัสประจำตัว 2100767 นางสาวพนารัตน์ โนรี พนักงานปกครอง 2
 • รหัสประจำตัว 2100907 นางสาวเนาวรัตน์ ไกรเดช พนักงานปกครอง 2
 • รหัสประจำตัว 2100239 นางสาวจารุวรรณ ขาวสุริจันทร์ พนักงานปกครอง 2
 • รหัสประจำตัว 2100547 นางปิยนาถ อนุรักษ์ชนะชัย พนักงานปกครอง 2
 • รหัสประจำตัว 2100701 นางสาววัชราภรณ์ หล่มเหลา พนักงานปกครอง 2
 • รหัสประจำตัว 2101540 นายพเยาว์ เหขุนทด พนักงานปกครอง 2
 • รหัสประจำตัว 2102607 นายสมศักดิ์ โกฏิเกตุ พนักงานปกครอง 2
 • รหัสประจำตัว 2101044 นางสาวสกุณา เจริญธรรม พนักงานปกครอง 2
 • รหัสประจำตัว 1701125 นางสาวดวงใจ พันธุสาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
 • รหัสประจำตัว1700764 นางสาวมัลลิกา ศรีโอษฐ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
 • รหัสประจำตัว1700550 นายสุรินทร์ สุวรรณมณี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
 • รหัสประจำตัว 1700499 นางสาวสุภัคพรรณ มีประพันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
 • รหัสประจำตัว 1100059 นางสาวพัชรีพร สนธิ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
 • รหัสประจำตัว1100539 นางสาวสุภัทรา สมบุญพงษ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
 • รหัสประจำตัว 1401836 นางสาวปิยะลักษณ์ ศิริบุญ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
 • รหัสประจำตัว 2101177 นายพิทักษ์ เมาฬีทอง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย