ผลงานติวนายร้อยตำรวจ

ผลงานติวนายร้อยตำรวจ

SP ACADEMY

รายชื่อศิษย์ SP ACADEMY ที่สอบแข่งขันนายร้อยตำรวจได้
สายตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

 • นางสุภารัตน์ ไอยศูรย์ (ได้ที่ 1)
 • นางสาวประภาพร ชูกลิ่น
 • นายพัฒนพงษ์ โรจนวนิชกิจ
 • นางสาวรพีพรรณ ศิริคณินทร์
 • นางสาวภัณฑิลา ปัสสาวะโพธิ์
 • ส.ต.ต.หญิงฐาปนีย์ อุบลพงษ์
 • นางสาวอุษณีย์ เชียงของ
 • ส.ต.ต.หยิงโชติรส อ่อนสำอาง
 • นางสาวพันธ์พิสุทธิ์ มากแสง
 • นายณรงค์ฤทธิ์ อินทะมุสิก
 • นางสาวอารีย์ หนูทองแก้ว
 • นายสายัณห์ กัญจนกาญจน์
 • นางสาวพจนา คงมา
 • นายพงศธร จันทรโอภาส
 • นายชาตรี นาคยิ้ม
 • นางสาวนันทนภัส อินทร์บำรุง
 • นายทศพร ภักดี
 • นางสาวรรณิสา ธรรมหิเวศน์
 • นางสาวอัญญรัตน์ ยูซุปสวัสดิ์
 • นางสุรียมาตร์ การะนันท์

สายสอบสวน สายปราบปราม

 • ส.ต.อ.ปฐมพร ปราบปัญจะ
 • นายสามารถ ธรรมศร
 • ส.ต.อ.เฉลิม บุญชู
 • นายณัฐพล ธรรมทินโณ
 • ด.ต.พรภิรมย์ เกิดมนตรี
 • จ.อ.ชัยฤทธิ์ ส่งแสง
 • นายอดิศร บุญสนอง
 • นายสมจิตรไชย ไพศาล
 • ส.ต.อ.จรูญ สังขารา
 • ส.ต.อ.มงคล กลิ่นขจร
 • นายนรเศรษฐ์ สุขศรี
 • จ.อ.วัลลภ ชูทอง
 • ด.ต.นิรันดร์ เสน่หา
 • นายเอกพงษ์ เกิดไกรแก้ว
 • ส.ต.อ.สมควร ปาลัว