พนักงานภาษีสรรพากร

สรุปเนื้อหา และข้อสอบ ถูกต้อง:แม่นยำ:เป็นปัจจุบัน:ครอบคลุมทุกเนื้อหา

ราคาขาย: 180.00 บาท

ประกอบด้วย

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีสรรพากร
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
  • ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ พัสดุ การรักษาความลับของราชการ ตามระเบียบสำนักนากยรัฐมนตรี