ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3

คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ ลับเฉพาะ ก.พ. ระดับ 3 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ฉบับสมบูรณ์
ราคาขาย: 200.00 บาท

หลักสูตรการสอบ

 • วิชาความสามารถทั่วไป
  • ความสามารถทางด้าานการคิดคำนวณ
   • ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูลต่างๆ
  • ความสามาถด้านเหตุผล
   • ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการ หรือแบบจำลองต่างๆ
 • วิชาภาษาไทย
  • ความเข้าใจภาษา
   • ความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับข้อความ หรือบทความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความท ทั้งนี้รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย
  • การใช้ภาษา
   • ความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ

ติวเจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000%
เริ่มติวสอบข้าราชการ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีรามคำแหง)
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2318-6124, 0-2318-2245
ขณะนี้เปิดติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย ติดต่อที่สถาบันติว SP ACADEMY ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ