ภาค ก. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ใหม่ล่าสุด สรุป+ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำหรับเตรียมสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2555  ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

ราคาขาย: 200.00 บาท

หลักสูตรการสอบ

 • วิชาความสามารถทั่วไป
  • ความสามารถด้านคำนวณ
  • ความสามารถด้านเหตุผล
 • วิชาภาษาไทย
  • ความเข้าใจภาษา
  • การใช้ภาษา
 • วิชาความรอบรู้และกำหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
  • การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  • กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
  • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ

ติวเจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000%
เริ่มติวสอบข้าราชการ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีรามคำแหง)
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2318-6124, 0-2318-2245
ขณะนี้เปิดติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
ติดต่อที่สถาบันติว SP ACADEMY ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ