รวมแนวข้อสอบเก่า ก.พ. ระดับ 3

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ระดับ 3 วุฒิปริญญาตรี ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดรวมแนวข้อสอบเก่า

ราคาขาย:

200.00 บาท

รวมแนวข้อสอบ

  • วิชาความสามารถทั่วไป
    อนุกรมตัวเลข ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลโดยสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือวิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือหาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล หรือสมมติฐาน ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผลอย่างอื่น ที่เหมาะสมกับความสามารถ
  • วิชาภาษาไทย
    การอ่าน และการทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย
  • การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
  • การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
  • การเรียงข้อความ

ติวเจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000%
เริ่มติวสอบข้าราชการ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27
โทร. 02-3186124, 02-3182245