ลับ ก.พ. ปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

ราคาขาย: 200.00 บาท

 • ความสามารถทางด้านตัวเลข
  • อนุกรม
 • ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
  • การเทียบบัญญัติไตรยางค์ การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ
  • การหา ท.ร.ม. และ ค.ร.น.
  • สมการและอสมการ โจทย์การนับขาสัตว์ โจทย์การหาอายุ การซื้อ ขาย กำไร ขาดทุน
  • โจทย์เงื่อนไขทางด้านสัญลักษณ์ ตรรกวิทยา
 • ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
  • อุปมาอุปไมย
 • วิชาภาษาไทย
  • การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
  • การเขียนประโยคถูกต้อง
  • การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
  • การสะกดคำได้ถูกต้อง
  • การอ่านบทความ

ติวเจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000%
เริ่มติวสอบข้าราชการ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27
โทร. 02-3186124, 02-3182245