ศาลรัฐธรรมนูญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3

ข้อสอบ
สารบัญ
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (236 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบทุกข้อ)
– แนวข้อสอบสอบ-นโยบาย-แผน (100 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบทุกข้อ)
– แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคล (100 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบทุกข้อ)
– แนวข้อสอบการเงินและบัญชี (97 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบทุกข้อ)
– แนวข้อสอบการคลังและงบประมาณ (30 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบทุกข้อ)
– แนวข้อสอบการพัสดุ (99 ข้อ)
– แนวข้อสอบการประชาสัมพันธ์ (98 ข้อ)
– แนวข้อสอบเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม (266 ข้อ)
– แนวข้อสอบความรอบรู้ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน (70 ข้อ)

ราคาขาย: 180.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
– ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ นโยบายและแผน การบริหารงานบุคคล การเงินและบัญชี การคลังและงบประมาณ การพัสดุ การประชาสัมพันธ์ และการฝึกอบรม
– ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงงานของศาลรัฐธรรมนูญ