ศาลรัฐธรรมนูญ เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ3

เนื้อหา+ข้อสอบ
สารบัญ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม (53 ข้อ)
– คำถาม-ตอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (ถาม-ตอบ 409 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (69 ข้อ)
– สรุปสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2535
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ราคาขาย: 150.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
– ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
– กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
– กฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงงานของศาลรัฐธรรมนูญ
– กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
สารบัญ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม (53 ข้อ)
– คำถาม-ตอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (ถาม-ตอบ 409 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (69 ข้อ)
– สรุปสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2535
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540