เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คู่มือเตรียมสอบ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่ง "เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน" ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ชุด "รวมข้อสอบ 600 ข้อ" ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับการสอบประจำปี 2555 อธิบายคำเฉลยละเอียดทุกข้อ
ราคาขาย: 180.00 บาท

หลักสูตรการสอบ

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และงานพัสดุ
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ.2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ติวเจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000%
เริ่มติวสอบข้าราชการ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีรามคำแหง)
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2318-6124, 0-2318-2245
ขณะนี้เปิดติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
ติดต่อที่สถาบันติว SP ACADEMY ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ