เจ้าพนักงานธุรการ 2

ชุดสรุปเนื้อหา+ข้อสอบ เล่มเดียวครบ!! ทั้งภาค ก. และ ภาค ข.

ราคาขาย: 200.00 บาท

ในเล่มประกอบด้วยภาค ก. และ ภาค ข.

 • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
  • วิชาภาษาไทย
  • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ข้อบัญญํติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
  • การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ติวเจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีรามคำแหง)
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2318-6124, 0-2318-2245