เจ้าพนักงานปกครอง 3

ก.ท.ม. เจ้าพนักงานปกครอง 3 (เนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ 944 ข้อ)
– พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
– การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
– การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน
– อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
– ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานคร
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
– คณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร
– พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
– การดำเนินการเลือกตั้ง
– ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
– การลงคะแนนเลือกตั้ง
– การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการเลือกตั้ง
– พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2534
– สำนักทะเบียน และนายทะเบียน
– คนเกิด คนตาย
– การมอบหมายให้แจ้งแทน
– บัตรประจำตัวประชาชน
– อัตราค่าธรรมเนียม
– สาระสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
– พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
– อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าบริการ
– พระราชบัญญัติ ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505
– อัตราค่าธรรมเนียม
– พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
– พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508
– การกลับคืนสัญชาติไทย
– พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช 2478
– พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
– การควบคุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
– อัตราค่าธรรมเนียม
– พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524
– ระยะเวลาการเช่าและการบอกเลิกการเช่า
– สิทธิหน้าที่ของผู้เช่านา และผู้ให้เช่านา
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (110 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)
– แนวข้อสอบตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (100 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)
– แนวข้อสอบตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (71 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (100 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (30 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ พงศ. 2535 (118 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (100 ข้อ)
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 (15 ข้อ)
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 (19 ข้อ)
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 (19 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 (75 ข้อ)
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเช่าที่ดีเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 (32 ข้อ)
– แนวข้อสอบทะเบียนปกครอง (116 ข้อ)
– แนวข้อสอบฌาปนกิจสงเคราะห์และทะเบียนพาณิชย์ (40 ข้อ)

ราคาขาย: 300.00 บาท

สารบัญ
– พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
– การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
– การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน
– อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
– ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานคร
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
– คณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร
– พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
– การดำเนินการเลือกตั้ง
– ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
– การลงคะแนนเลือกตั้ง
– การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการเลือกตั้ง
– พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2534
– สำนักทะเบียน และนายทะเบียน
– คนเกิด คนตาย
– การมอบหมายให้แจ้งแทน
– บัตรประจำตัวประชาชน
– อัตราค่าธรรมเนียม
– สาระสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
– พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
– อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าบริการ
– พระราชบัญญัติ ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505
– อัตราค่าธรรมเนียม
– พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
– พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508
– การกลับคืนสัญชาติไทย
– พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช 2478
– พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
– การควบคุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
– อัตราค่าธรรมเนียม
– พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524
– ระยะเวลาการเช่าและการบอกเลิกการเช่า
– สิทธิหน้าที่ของผู้เช่านา และผู้ให้เช่านา
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (110 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)
– แนวข้อสอบตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (100 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)
– แนวข้อสอบตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (71 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (100 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (30 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ พงศ. 2535 (118 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (100 ข้อ)
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 (15 ข้อ)
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 (19 ข้อ)
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 (19 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 (75 ข้อ)
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเช่าที่ดีเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 (32 ข้อ)
– แนวข้อสอบทะเบียนปกครอง (116 ข้อ)
– แนวข้อสอบฌาปนกิจสงเคราะห์และทะเบียนพาณิชย์ (40 ข้อ)