เจ้าพนักงานพัสดุ 2

ชุดสรุปเนื้อหา+ข้อสอบ
**เล่มเดียวครบทั้งภาค ก. และ ภาค ข.**
ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

ราคาขาย: 200.00 บาท

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

  • ความสามารถในการคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือทางสังคม หรือทางอื่นใดที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว ทางหนึ่งหรือหลายทาง
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

วิชาภาษาไทย

  • ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ

วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

  • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การตรวจรับ การทำทะเบียนพัสดุ การเบิกจ่าย การนำส่ง การเก็บรักษา การควบคุมทะเบียนพัสดุ(ตามระบบเกณฑ์คงค้าง) การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การจำหน่าย
  • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ข้อบัญญํติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพัน
  • ระเบียบงานสารบรรณ
ติวเจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีรามคำแหง)
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2318-6124, 0-2318-2245