เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมอุทยานแ่หงชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำหรับผู้จบปริญญาตรี ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา
ราคาขาย: 200.00 บาท

หลักสูตรการสอบ

  • ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมุล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล งานติดต่อประสานงาน งานแผนงาน งบประมาณ งานสารบรรณ และงานบริหารงานทั่วไปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

ติวเจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000%
เริ่มติวสอบข้าราชการ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีรามคำแหง)
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2318-6124, 0-2318-2245
ขณะนี้เปิดติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย ติดต่อที่สถาบันติว SP ACADEMY ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ