เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 2

เล่มเดียวครบสารบัญ
ส่วนที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
– ข้อสอบจริงความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป
– เฉลยข้อสอบจริงความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป
– ข้อสอบจริงความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 วิชาภาษาไทย
– เฉลยข้อสอบจริงความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 วิชาภาษาไทย
– ข้อสอบจริงความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2 วิชาความสามารถทั่วไป
– เฉลยข้อสอบจริงความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2 วิชาความสามารถทั่วไป
– ข้อสอบจริงความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2 วิชาภาษาไทย
– เฉลยข้อสอบจริงความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2 วิชาภาษาไทย
– ข้อสอบความเข้าใจภาษา
– เฉลยข้อสอบความเข้าใจภาษา
– ข้อสอบเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ชุดที่ 1
– เฉลยข้อสอบเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ชุดที่ 1
– ข้อสอบเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ชุดที่ 2
– เฉลยข้อสอบเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ชุดที่ 2
ส่วนที่ 2 รวมกฎหมายและระเบียบ
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2520
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2520
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2520
กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479
กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 (ฉบับที่ 3)
กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 (ฉบับที่ 7)
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479
พระราชกฤษฎีกามอบอำนาจของรัฐมนตรี ตามมาตรา 14 (5) และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ทำการแทน พ.ศ. 2499
สรุปพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2479
สรุปสาระสำคัญกฎกระทรวงมหาดไทย
พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2539
ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
สาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
แนวข้อสอบถาม-ตอบ พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2546)
ทิศทางในทศวรรษหน้าของกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบพร้อมเฉลยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
แนวข้อสอบถาม-ตอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์
เฉลยแนวข้อสอบเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์
แนวข้อสอบจริง อาชญวิทยาและทัณฑวิทยา

ราคาขาย: 250.00 บาท

เรื่องที่ออกสอบ
– วิชาความสามารถทั่วไป (200 คะแนน)
– วิชาคณิตศาสตร์
– วิชาภาษาไทย
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในงานราชทัณฑ์ (100 คะแนน)
– พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พ.ร.บ. วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
– พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
– พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ (100 คะแนน)
– หลักการบริหารงานราชทัณฑ์
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
– โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด
– เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์