เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 3

ชุดสรุปเนื้อหา+ข้อสอบ
**เล่มเดียวครบทั้งภาค ก. และ ภาค ข.**
ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

ราคาขาย: 200.00 บาท

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

  • ความสามารถในการคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือทางสังคม หรือทางอื่นใดที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว ทางหนึ่งหรือหลายทาง
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

วิชาภาษาไทย

  • ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ

วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

  • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536
  • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย แลการปฏิบัติที่เกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540
  • หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช้เงินตามงบประมาณ
  • ระเบียบงานสารบรรณ
ติวเจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีรามคำแหง)
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2318-6124, 0-2318-2245