แนวข้อสอบกรมที่ดิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คู่มือเตรียมสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
กรมที่ดิน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ทั่วไป)

ถูกต้องแม่นยำ เป็นปัจจุบันครอบคลุมทุกเนื้อหา

ราคา 200 บาท

ครบตามหลักสูตรการสอบ

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี
  • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
  • พระราชกฤษฎีกาการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 การศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินสงคลังในหน้าที่ของอำเภอ และกิ่งอำเภอ พ.ศ.2520
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
  • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
  • ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2318-6124, 0-2318-2245