แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง “นิติกร”

แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง "นิติกร" วุฒิปริญญาตรี ภาค ข.

คู่มือเตรียมสอบกรมบัญชีกลาง "นิติกร"  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมบัญชีกลาง "นิติกร"

  • ประวัติกรมบัญชีกลาง
  • ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินการคลัง พัสดุ และความรับผดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  • การดำเนินการทางคดีปกครอง
  • ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
  • ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
  • ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคระาห์และวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์การ
  • ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
  • ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2560-2564
  • ประชาคมอาเซียน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

e-mail: spacademy27@gmail.com