แนวข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สรุป+เก็งข้อสอบล่าสุด ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.

หลักสูตรการสอบ (ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ)

 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
 • ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาชุมชน ในด้านโครงสร้าง ภารกิจ วิธีการพัฒนาชุมชน และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2555-2557
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
 • การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท