แนวข้อสอบกรมสอบสวนพิเศษ (DSI) นักจัดการงานทั่วไป (ภาค ข.)

spbook02-03

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบกรมสอบสวนพิเศษ (DSI) นักจัดการงานทั่วไป (ภาค ข.)

แนวข้อสอบกรมสอบสวนพิเศษ (DSI) นักจัดการงานทั่วไป (ภาค ข.)

สวนพิเศษ (DSI) นักจัดการงานทั่วไป (ภาค ข.)[/caption]

แนวข้อสอบแนวข้อสอบกรมสอบสวนพิเศษ (DSI) นักจัดการงานทั่วไป (ภาค ข.) วุฒิ ป.ตรี

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกรมสอบสวนพิเศษ (DSI) นักจัดการงานทั่วไป (ภาค ข.) สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบกรมสอบสวนพิเศษ (DSI) นักจัดการงานทั่วไป (ภาค ข.)

 • ประวัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (60 คะแนน)
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 • กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ
 • ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
 • ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
 • วิชาความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (40 คะแนน)
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน การจัดการองค์การ แผนการ โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการ การบริหารเชิงกลยุทธ์ งานพัสดุ งานประชุม และงานเลขานุการผู้บริหาร (100 คะแนน)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

วุฒิ 

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกองทัพไทย นายทหารชั้นประทวน กลุ่มงานสารบรรณ (ภาค ข.)
  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบกองทัพไทย นายทหารชั้นประทวน กลุ่มงานสารบรรณ (ภาค ข.)

 • ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ชนิดของหนังสือการรับและการส่งหนังสือ การเก็บรักษา การยืมการทำลายหนังสือ มาตรฐานตราแบบพิมพ์และซอง ฯลฯ
 • ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Word,Excel,Powerpoint)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245