แนวข้อสอบกรมเจ้าท่า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

42

นวข้อสอบกรมเจ้าท่า ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ภาค ข.

คู่ มือเตรียมสอบกรมเจ้าท่า ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วุฒิ ปริญญาตรี ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมเจ้าท่า ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  • ประวัติกรมเจ้าท่า
  • ข้อเขียนแบบปรนัย 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎระเบียบที่กี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2545
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2552
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544
  • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2553
  • ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245