แนวข้อสอบกระทรวงมหาดไทย พนักงานวิชาการศึกษา

แนวข้อสอบแนวข้อสอบกระทรวงมหาดไทย พนักงานวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาโท

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกระทรวงมหาดไทย พนักงานวิชาการศึกษา  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบกระทรวงมหาดไทย พนักงานวิชาการศึกษา

 • ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พงศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงนราชการ พ.ศ.2547
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
 • กรอบยุทศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
 • นโยบายของรัฐบาล
 • ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
 • หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง
 • พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่ีวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2551
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2557

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

e-mail: spacademy27@gmail.com