แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร (กทม.) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ภาค ข.)

แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร (กทม.) นักพัฒนาสังคม

แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร (กทม.) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ภาค ข.) วุฒิปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร (กทม.) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร (กทม.) นักพัฒนาสังคม

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
 • ประวัติ กทม.
 • ข้อกฎมหายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชมชนและการสังคมสงเคราะห์
 • พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
 • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2536 และ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 2)
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2554
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2536
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549
 • ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
 • แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนสังคม ชุมชน และการสังคมสงเคราะห์ เช่น หลักการพัฒนาชุมชน หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม สนับสนุนการเข้าถึงสิทธิแลบริการขั้นพื้นฐาน ข้อมูลชุมชน วิธีการและกระบวนการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้นำชุมชน การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในด้านต่างๆ เป็นต้น
 • ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและการสังคมสงเคราะห์ เช่น เทคนิคการประสานงาน เทคนิคการถ่ายทอดความรู้และการฝึกอบรม หลักการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 • การส่งเสริมอาชีพ กองทุนชุมชน และการบริหารเงินออม

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245