แนวข้อสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ (อก.)

แนวข้อสอบใหม่จากสนามสอบจริง 2,209 ข้อแนวข้อสอบใหม่จากสนามสอบจริง
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word)
– ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel)
– ไมโครซอฟท์พาวเวอร์พ้อย (Microsoft Power Point)
– การเขียนและการใช้จดหมายอิเล็กโทรนิกส์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม

ราคาขาย: 200.00 บาท

สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) (100 ข้อ)
– ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) (100 ข้อ)
– ไมโครซอฟท์พาวเวอร์พ้อย (Microsoft Power Point) (100 ข้อ)
– การเขียนและการใช้จดหมายอิเล็กโทรนิกส์ (E-mail) (50 ข้อ)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนากยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 1 (100 ข้อ)
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนากยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 2 (95 ข้อ)
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนากยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 3 (150 ข้อ)
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนากยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 4 (150 ข้อ)
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนากยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 5 (50 ข้อ)
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนากยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 6 (95 ข้อ)
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนากยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 7 (100 ข้อ)
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนากยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 8 (80 ข้อ)
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนากยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 9 (100 ข้อ)
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนากยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 10 (100 ข้อ)
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนากยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 11 (350 ข้อ)
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนากยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 12 (50 ข้อ)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (39 ข้อ)
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 1 (100 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 2 (100 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 3 (100 ข้อ)
ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม
– วิชาจริยธรรม (100 ข้อ)