แนวข้อสอบครูเทศบาลกฎหมายและระเบียบ

รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญทางด้านกฎหมายและระเบียบครูเทศบาล ครอบคลุมเนื้อหาอย่างสมบูรณ์ตามหัวข้อที่ใช้สอบ ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

ราคาขาย: 150.00 บาท

รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญทางด้าน กฎหมายและระเบียบครูเทศบาล ครอบคลุมเนื้อหาอย่างสมบูรณ์ตามหัวข้อที่ใช้สอบ ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และพระราชบัญญัติอื่น ๆ อีกที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้เรียบเรียงไว้อย่างดีแล้วในเล่ม พร้อมข้อสอบและเฉลยอย่างชัดเจน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบ ครูเทศบาล
ผลิตโดย… สถาบันวิชาการ ตำราทอง
รวมกฎหมายและระเบียบครูเทศบาล
หลักสูตรการสอบ
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
– พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
– ระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539
– หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวบศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546
จำนวน : 175 หน้า