แนวข้อสอบครู กทม. ครูผู้ช่วย (ความรู้ความสามารถทั่วไป)

ความรู้ความสามารถทั่วไป
เนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ 741 ข้อ
ประกอบด้วย
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
กฎหมายว่าด้วยระบบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และราชการของข้าราชการครู
กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคคลทางการศึกษา
กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการครูและบุคคลทางการศึกษา
กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
กฎหมายกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

ราคาขาย: 270.00 บาท

สารบัญ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545)
พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2547
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (70 ข้อ)
แนว ข้อสอบพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยจรรยามารยาทตามระเบียบประเพณีของครู พ.ศ. 2526 (40 ข้อ)
แนวข้อสอบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม (166 ข้อ)
แนวข้อสอบ กฎ ก.ค. (25 ข้อ)
แนว ข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 เฉพาะส่วนว่าด้วยการรักษาวินัย การออกจาราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (47 ข้อ)
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารข้าราชการแผ่นดินและแก้ไขเพิ่มเติม (43 ข้อ)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประถมศึกษา 2523 (14 ข้อ)
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539 (4 ข้อ)
แนวข้อสบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการครู พ.ศ. 2535 (143 ข้อ)
แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2532 (10 ข้อ)
แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่ากลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2525 (10 ข้อ)
แนวข้อสอบวิชากฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ (45 ข้อ)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (24 ข้อ)
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พงศ. 2517 (ชุดที่ 1) (50 ข้อ)
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พงศ. 2517 (ชุดที่ 2) (50 ข้อ)