แนวข้อสอบครู กทม. ครูผู้ช่วย รวมกฎหมายและระเบียบ

หลักสูตรการสอบ
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2523 และระเบียบครุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติข้าราชการครู พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (2535) และฉบับที่ 3 (2538)
กฎ ก.ค. ฉบับที่ 1-21 ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523
กฎ ก.ค. ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา
กฎ ก.ค. ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ขอให้แก้ไขการปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยวินัยการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ การ้องทุกข์
พระราชบัญญัติการประถมศึกษา พ.ศ. 2523 และกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535
พระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2529
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2541
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2525

สารบัญ
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2523 และระเบียบครุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติข้าราชการครู พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (2535) และฉบับที่ 3 (2538)
กฎ ก.ค. ฉบับที่ 1-21 ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523
กฎ ก.ค. ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา
กฎ ก.ค. ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ขอให้แก้ไขการปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยวินัยการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ การ้องทุกข์
พระราชบัญญัติการประถมศึกษา พ.ศ. 2523 และกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535
พระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2529
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2541
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2525
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (50 ข้อ)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (20 ข้อ)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 (35 ข้อ)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 2523 (25 ข้อ)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ กฎ ก.ค. ฉบับที่ 1-21 (20 ข้อ)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เฉพาะส่วนที่ว่าด้วยวินัย การออกจากราชการ การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ (25 ข้อ)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (33 ข้อ)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การประถมศึกษา พ.ศ. 2533 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (32 ข้อ)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่ง ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2529 (7 ข้อ)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ 2535 (37 ข้อ)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา 2525 (10 ข้อ)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 (10 ข้อ)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 2517 (10 ข้อ)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (50 ข้อ)

ราคาขาย: 100.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2523 และระเบียบครุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติข้าราชการครู พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (2535) และฉบับที่ 3 (2538)
กฎ ก.ค. ฉบับที่ 1-21 ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523
กฎ ก.ค. ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา
กฎ ก.ค. ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ขอให้แก้ไขการปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยวินัยการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ การ้องทุกข์
พระราชบัญญัติการประถมศึกษา พ.ศ. 2523 และกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535
พระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2529
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2541
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2525