แนวข้อสอบครู กทม. ครูผู้ช่วย (เฉพาะตำแหน่ง)

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ชุดเก็งข้อสอบ 2,500 ข้อ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา + ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู รวมข้อสอบ 2,500 ข้อ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
– หลักการศึกษา
– หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
– การจัดกระบวนการเรียนรู้
– จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
– สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
– การวัดและประเมินผลการศึกษา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
– เจตคติต่อวิชาชีพ
– จรรยาบรรณวิชาชีพ
– คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม
– ความเป็นพลเมืองดี
– การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
– การทำงานร่วมกับผู้อื่น
– ความคดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
– การจัดการความรู้
– การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ราคาขาย: 200.00 บาท

สารบัญ
แนวข้อสอบหลักการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวสื่อและนวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา (ชุด 1) (200 ข้อ)
แนวข้อสอบหลักการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวสื่อและนวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา (ชุด 2) (200 ข้อ)
แนวข้อสอบหลักการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวสื่อและนวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา (ชุด 3) (200 ข้อ)
แนวข้อสอบหลักการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวสื่อและนวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา (ชุด 4 ) (200 ข้อ)
แนวข้อสอบหลักการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวสื่อและนวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา (ชุด 5) (200 ข้อ)
แนวข้อสอบหลักการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวสื่อและนวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา (ชุด 6) (80 ข้อ)
แนวข้อสอบงานเกี่ยวกับหลักการศึกษา (ชุด 7) (170 ข้อ)
แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (ชุดที่ 8) (150 ข้อ)
แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (ชุดที่ 9) (100 ข้อ)
แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (ชุดที่ 10) (100 ข้อ)
แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (ชุดที่ 11) (100 ข้อ)
แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (ชุดที่ 12) (150 ข้อ)
แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (ชุดที่ 13) (150 ข้อ)
เรื่องที่ 1 เจตคติต่อวิชาชีพ (50 ข้อ)
เรื่องที่ 2 วิชาชีพ (50 ข้อ)
เรื่องที่ 3 คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม (50 ข้อ)
เรื่องที่ 4 ความมีวินัยและการรักษาวินัย (50 ข้อ)
เรื่องที่ 5 ความเป็นพลเมืองดี (50 ข้อ)
เรื่องที่ 6 การปรับตัว (50 ข้อ)
เรื่องที่ 7 การทำงานร่วมกับผู้อื่น (50 ข้อ)
เรื่องที่ 8 ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ (50 ข้อ)
เรื่องที่ 9 การจัดการความรู้ (50 ข้อ) เรื่องที่ 10 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (50 ข้อ)