แนวข้อสอบครู กทม. รวมกฎหมายและระเบียบ ชุดข้อสอบ 740 ข้อ

ประกอบด้วย
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (70 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยามารยาทตามระเบียบ ประเพณีของครู พ.ศ. 2526 (40 ข้อ)
– แนวข้อสอบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม (166 ข้อ)
– แนวข้อสอบ กฎ ก.ค. (25 ข้อ)
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เฉพาะส่วนว่าด้วย การรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (47 ข้อ)
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (43 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ประถมศึกษา 2523 (14 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2529 (4 ข้อ)
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการครู พ.ศ. 2535 (ข้อ 1 – 113)
– แนวถาม-ตอบ ระเบียบว่าด้วยการลา พ.ศ. 2535 (ข้อ 114 – 143)
– แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2532 (10 ข้อ)
– แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2525 (10 ข้อ)
– แนวข้อสอบวิชากฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ (45 ข้อ)
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (24 ข้อ)
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 (ชุดที่ 1) (50 ข้อ)
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 (ชุดที่ 2) (50 ข้อ)

ราคาขาย: 120.00 บาท

สารบัญ
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (70 ข้อ)

– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยามารยาทตามระเบียบ ประเพณีของครู พ.ศ. 2526 (40 ข้อ)
– แนวข้อสอบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม (166 ข้อ)
– แนวข้อสอบ กฎ ก.ค. (25 ข้อ)
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เฉพาะส่วนว่าด้วย การรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (47 ข้อ)
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (43 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ประถมศึกษา 2523 (14 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2529 (4 ข้อ)
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการครู พ.ศ. 2535 (ข้อ 1 – 113)
– แนวถาม-ตอบ ระเบียบว่าด้วยการลา พ.ศ. 2535 (ข้อ 114 – 143)
– แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2532 (10 ข้อ)
– แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2525 (10 ข้อ)
– แนวข้อสอบวิชากฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ (45 ข้อ)
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (24 ข้อ)
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 (ชุดที่ 1) (50 ข้อ)
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 (ชุดที่ 2) (50 ข้อ)