แนวข้อสอบครู ปฐมวัย อนุบาล

หลักสูตรการสอบ
สถาพการศึกษาเกี่ยวกับประชาธิปไตยในประเทศไทยปัจจุบัน
เด็กปฐมวัยหรือเด็กระดับอนุบาล
ทฤษฎีพัฒนาการเด็กที่สำคัญ
การเตรียมความพร้อมและเทคโนโลยีสำหรับการสอนเด็กเล็ก
พฤติกรรมทางการศึกษา และจุดมุ่งหมายของการศึกษาเครื่องมือและวิธีการ
การศึกษาชุมชน
การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยหรืออนุบาล

ราคาขาย: 170.00 บาท

สารบัญ
บทที่ 1 สภาพการศึกษาเกี่ยวกับประชาธิปไตยในประเทศไทยในปัจจุบัน
สารระสำคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
คุณลักษณะตามวัย
การจัดประสบการณ์
การเขียนแผนการจัดประสบการณ์
สื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
การประเมินพัฒนาการ
การจัดสภาพแวดล้อม
การให้ความช่วยเหลือ
บทบาทผู้เกี่ยวข้อกับการบริหารจัดการหลักสูตร
การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1
บทที่ 2 ทฤษฏีพัฒนาการเด็กที่สำคัญ
ทฤษฎีพัฒนาการของ Freud
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget
ทฤษฎีพัฒนาการของ Erikson
ทฤษฎีพัฒนาการของ Bruner
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlbery
ทฤษฎีพัฒนาการของ Gesell
ทฤษฎีพัฒนาการของ Sears
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ควรนำมาใช้กับเด็กก่อนเข้าเรียน
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Thorndike
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Skinner
ทฤษฎีการเรียนรู้ของนักจิตวิทยากลุ่ม Gestalt
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของ Paviov
บทที่ 3 การเตรียมความพร้อมและเทคโนโลยีสำหรับการสอนเด็กเล็ก
รูปแบบการจัดการศึกาสำหรับเด็กเล็ก
หน่วยงานที่รับผิดชอลการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก
เป้าหมายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเล็ก
แนวความคิดพื้นฐานของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเล็ก
หลักการเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับเด็กเล็ก
องค์ประกอบของความพร้อมในการเรียน
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพร้อมในการเรียน
หลักการเตรียมความพร้อมในการเรียน
เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการสอน
บทที่ 4 พฤติกรรมทางการศึกษา และจุดมุ่งหมายของการศึกษา
พฤติกรรมทางการศึกษา
การจำแนกพฤติกรรมทางการศึกษา
จุดมุ่งหมายทางการศึกษา
การเขียนจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม
บทที่ 5 เครื่องมือและวิธีการ
แบบทดสอบ
การสังเกต
การสัมภาษณ์
แบบสอบถาม
การให้ปฏิบัติจริง
สังคมมิติ
การบันทึกพฤติกรรม
การให้สร้างจินตนาการ
บทที่ 6 การศึกษาชุมชน
จุดมุ่งหมาย
ความรู้ในเรื่องการอบรมเลี้ยงดู
บทที่ 7 การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กระดับปฐมวัยหรืออนุบาล
ความสำคัญของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของเด็ก
ความพร้อมของเด็ก 3-6 ปี
หลักการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก
แนวข้อสอบชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 1
แนวข้อสอบชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 2
แนวข้อสอบชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 3
แนวข้อสอบชุดที่ 4
เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 4
แนวข้อสอบชุดที่ 5
เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 5
แนวข้อสอบชุดที่ 6
เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 6
แนวข้อสอบชุดที่ 7
เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 7
แนวข้อสอบชุดที่ 8
เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 8