แนวข้อสอบครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์

สารบัญ
บทที่ 1 ระบบจำนวน
ระบบตัวเลขที่ใช้ในคอมพิวเตอร์
กุญแจบทที่ 1
แบบฝึกหัดท้ายบท (4 ข้อ)
บทที่ 2 ความเป็นมาและความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์คืออะไร
กำเนิดคอมพิวเตอร์
ยุคของคอมพิวเตอร์
ชนิดของคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบ
กุญแจบทที 2
คำถามท้ายบทที่ 2 (20 ข้อ)
บทที่ 3 ความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีเครือข่าย
เป้าหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สื่อที่ใช้ในการส่งข้อมูล
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อบนระบบเครือข่าย
การประมวลผลข้อมูลบนระบบเครือข่าย
กุญแจบทที่ 3
คำถามท้ายบทที่ 3 (12 ข้อ)
บทที่ 4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบหมายเลขไอพี
ระบบชื่อโดเมน
การติดต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต
บริการต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต
การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ต
อินทราเน็ต
กุญแจบทที่ 4
คำถามท้ายบทที่ 4 (10 ข้อ)
บทที่ 5 ระบบสารสนเทศและการจัดการ
ข้อมูลและสารสนเทศ
แนวคิดของระบบและการทำตัวแบบ
ประเภทของระบบ
ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
ระดับของการจัดการและการดำเนินการ
ระบบประมวลผลรายการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบผู้เชี่ยวชาญ
ระบบสารเทศอื่น ๆ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กุญแจสำคัญบทที่ 5
คำถามท้ายบทที่ 5 (12 ข้อ)
บทที่ 6 ศัพท์คอมพิวเตอร์ที่ออกสอบบ่อย
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (94 ข้อ)
แนวข้อสอบพร้อมเฉลยการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น (60 + 9 ข้อ)
แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 (100 ข้อ)
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 1 โดยละเอียด
แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 (100 ข้อ)
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบชุดที่ 3 พร้อมเฉลย (100 ข้อ)
แนวข้อสอบชุดที่ 4 พร้อมเฉลย (60 ข้อ)
แนวคำถาม-คำตอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (61 ข้อ)
แนวข้อสอบชุดที่ 5 พร้อมเฉลย (100 ข้อ)
แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไปทางคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 (100 ข้อ)
แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไปทางคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 (100 ข้อ)

ราคาขาย: 150.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
– ระบบจำนวน
– ความเป็นมาและความรูเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
– ความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
– ระบบสารสนเทศและการจัดการ