แนวข้อสอบครู วิชาเอกฟิสิกส์

สารบัญ
สรุปเนื้อหาวิชาฟิสิกส์
1. หน่วยการวัด
2. การวัดและการบันทึกตัวเลข
3. เลขนัยสำคัญ
4. การบันทึกตัวเลขแบบระบบค่าความผิดพลาด
5. ปริมาณทางฟิสิกส์
6. การบวกเวคเตอร์และลบเวคเตอร์
7. การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงในแนวแกนx
8. การเคลื่อนที่ในแนวโค้งและวงกลม
9. คลื่น
10. เสียง
11. แสง
12. ไฟฟ้าสถิต
13.ไฟฟ้ากระแส
14. การต่อความต้านทาน
15. โครงสร้างของอะตอม
16. กัมมันตภาพรังสี
ข้อสอบพร้อมเฉลย วิชา ฟิสิกส์ (95 ข้อ)
แนวข้อสอบ วิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 1 (100 ข้อ)
แนวข้อสอบ วิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 2 (50 ข้อ)

ราคาขาย: 120.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
– สรุปเนื้อหาวิชาฟิสิกส์
– หน่วยการวัด
– การวัดและการบันทึกตัวเลข
– เลขนัยสำคัญ
– การบันทึกตัวเลขแบบระบบค่าความผิดพลาด
– ปริมาณทางฟิสิกส์
– การบวกเวคเตอร์และลบเวคเตอร์
– การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงในแนวแกนx
– การเคลื่อนที่ในแนวโค้งและวงกลม
– คลื่น
– ไฟฟ้ากระแส
– การต่อความต้านทาน
– โครงสร้างของอะตอม
– กัมมันตภาพรังสี