แนวข้อสอบครู-วิชาเอกภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย สำหรับเตรียมสอบ ข้าราชการครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ ทุกหน่วยงาน อาทิ ครู สพฐ., ครู กทม. ฯลฯ

ราคาขาย: 145.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
– โครงสร้างประโยค (Sentense Syntax)
– ประเภทและรูปแบบของประโยค (Types and Form of Sentences)
– วลีและอนุประโยค (Phrase and Clause)
– คำนามและคำบอกจำนวน (Nouns and Quantifiers)
– คำกริยา และคำกริยาวิเศษณ์ (Verbs and Adverbs Tenses)
– Subject – Verb Agreement
– ประโยค Active and Passive Voices
– คำบุรพบท (Preposition)
– การเรียงลำดับคำ (Word Order)
– การกล่าวรายงาน (Report Speech)
– ประโยคเงื่อนไข (If-Clause)
– การเปรียบเทียบ (Comparisons)
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย