แนวข้อสอบครู วิชาเอกภาษาไทย

สำหรับเตรียมสอบ ข้าราชการครู เอกวิชาภาษาไทย ทุกหน่วยงาน อาทิ ครู สพฐ., ครู กทม., ฯลฯ
สารบัญ

คำศัพท์
1. การเขียนตัวสะกด
– ข้อสอบการสะกดคำ
– เฉลยข้อสอบการสะกดคำ
2. การอ่านคำ
– ข้อสอบการอ่านคำ
– เฉลยข้อสอบการอ่านคำ
3. ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ
– ข้อสอบความหมายของคำหรือกลุ่มคำ
– เฉลยข้อสอบความหมายของคำหรือกลุ่มคำ
4. การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
– ข้อสอบการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
– เฉลยข้อสอบการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
การเขียน
1. การเรียงข้อความ
– ข้อสอบการเรียงข้อความ
– เฉลยข้อสอบการเรียงข้อความ
2. การแต่งประโยค
– ข้อสอบการแต่งประโยค
– เฉลยข้อสอบการแต่งประโยค
3. การย่อความ
– ข้อสอบการย่อความ
– เฉลยข้อสอบการย่อความ
4. การเขียนคำอธิบายความหมายของคำ
ความเข้าใจภาษา
– ข้อสอบความเข้าใจภาษา
– เฉลยข้อสอบความเข้าใจภาษา
แนวข้อสอบชุดที่ 1 การเรียงลำดับประโยคถูกต้องตามหลักภาษาและการสรุปความ (100 ข้อ)
แนวข้อสอบชุดที่ 2 การใช้คำ การสรุปความ การตีความ การใช้คำและกลุ่มคำ (100 ข้อ)
แนวข้อสอบชุดที่ 3 การตีความจากบทความสั้น ๆ (100 ข้อ)
แนวข้อสอบชุดที่ 4 การอธิบายความหมายจากคำหรือกลุ่มคำ (100 ข้อ)
แนวข้อสอบชุดที่ 5 การใช้คำและกลุ่มคำ (100 ข้อ)

ราคาขาย: 150.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
คำศัพท์
– การสะกดคำ การอ่านคำ ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
การเขียน
– การเรียงข้อความ การเต่งประโยค การย่อความ การเขียนข้อความ การอธิบายความหมายของคำ
ความเข้าใจภาษา
– การอ่านจับใจความหรือการทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้ รวมทั้งการสรุปความ การตีความ และการขยายความ