แนวข้อสอบครู วิชาเอกวัดผลประเมินผล

หลักสูตรการสอบ

– การวัดผล (Measurement)
– การประเมินผลกับกระบวนการเรียนการสอน
– พฤติกรรมทางการศึกษาและจุดมุ่งหมายของการศึกษา

ราคาขาย: 120.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
– การวัดผล (Measurement)
– การประเมินผลกับกระบวนการเรียนการสอน
– พฤติกรรมทางการศึกษาและจุดมุ่งหมายของการศึกษา
– เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการวัดผลการศึกษา
– แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
– การสร้างข้อคำถามวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
– การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
– การประเมินผลการเรียนการสอน
– การดำเนินการสอบและการตรวจสอบให้คะแนน
– โครงสร้างหลักสูตร
– สื่อการเรียนและเทคโนโลยีทางการศึกษา
– เทคโนโลยีการศึกษา