แนวข้อสอบครู วิชาเอกเคมี

สารบัญ
สสารและการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอะตอม
ปริมาณสารสัมพันธุ์ 1
ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว
ตารางธาตุ
พันธะเคมี
ปริมาณสารสัมพันธุ์ 2
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
สารประกอบของธาตุคาร์บอน
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
สมดุลเคมี
กรด – เบส
ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี
ข้อสอบวิชาเคมี พร้อมเฉลยโดยละเอียด
– สสารและการเปลี่ยนแปลง (5 ข้อ)
– อะตอมและอิเล็กตรอน (5 ข้อ)
– ประมาณและสารสัมพันธ์ 1 (5 ข้อ)
– สมบัติสสาร (5 ข้อ)
– ตารางธาตุ (5 ข้อ)
– พันธะเคมี (5 ข้อ)
– สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ (15 ข้อ)
– สารประกอบคาร์บอน (5 ข้อ)
– สารชีวโมเลกุล (5 ข้อ)
– ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (10 ข้อ)
– สมดุล กรด – เบส (5 ข้อ)
– ปฏิกิริยา กรด-เบส (5 ข้อ)
– ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี (10 ข้อ)
– ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม (5 ข้อ)
ข้อสอบวิชาเคมี (ชุดสรุป) (88 ข้อ)
เฉลยข้อสอบวิชาเคมี
แนวข้อสอบวิชาเคมี ชุดที่ 1 (100 ข้อ)
แนวข้อสอบวิชาเคมี ชุดที่ 2 (100 ข้อ)
แนวข้อสอบวิชาเคมี ชุดที่ 3 (100 ข้อ)
แนวข้อสอบวิชาเคมี ชุดที่ 4 (100 ข้อ)
แนวข้อสอบวิชาเคมี ชุดที่ 5 (100 ข้อ)

ราคาขาย: 150.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
– สารและการเปลี่ยนแปลง
– โครงสร้างอะตอม
– ปริมาณสารสัมพันธุ์ 1
– ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว
– ตารางธาตุ
– พันธะเคมี
– ปริมาณสารสัมพันธุ์ 2
– อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
– สารประกอบของธาตุคาร์บอน
– ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
– สมดุลเคมี
– กรด – เบส
– ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี